Ułatwienia dostępu

Strona główna

O projekcie...

Wspólnoty mieszkaniowe  biorące udział w projektach podjęły uchwały o przystąpieniu do projektów, wyborze ZBM sp z o. o. na Lidera Projektów, upoważnieniu ZBM-u do wszystkich czynności związanych z realizacją projektu w okresie: przygotowania, realizacji i trwałości projektu a Zarządy udzieliły stosownych Pełnomocnictw.

Prezydent Zarządzeniem 425/19 z dnia 04 września 2019 (późn. zm.) powołał zespół ds. wdrażania projektów wspólnot mieszkaniowych przy ul. Dworcowej i Mickiewicza w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, Bytom 2020+. W skład Zespołu po zmianach wchodzą: Naczelnik Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora, Kierownik Referatu Rewitalizacji, ekspert ds. funduszy europejskich, Dyrektor MZDiM, Dyrektor Bytomskich Mieszkań a kieruje nim przedstawiciel ZBM sp. z o. o. - Jacek Panas.

            Dotychczas odbyły się 3 spotkania Zespołu, pierwsze organizacyjne a następne formalne na których omawiano stan wdrażania projektów. Realizując przyjęty harmonogram prac Zespół zorganizował również dwa spotkania z zarządcami i administratorami wspólnot mieszkaniowych biorących udział w projektach przekazując wszystkim niezbędne informacje i dokumenty dotyczące procesu przygotowań do złożenia wniosków o dofinansowanie i późniejszej realizacji projektów.

Zespół podejmuje współpracę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Miejskich Konserwatorem Zabytków (wystosowano pismo z prośbą o pomoc na etapie projektowania), niezależnymi ekspertami. Utrzymywany jest bieżący kontakt ze wszystkimi zarządcami i administratorami wspólnot biorących udział w projektach.

            Wszyscy partnerzy zlecili przygotowania dokumentacji technicznej (projekty, kosztorysy, audyty itp.)  niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Monitorując proces przygotowania dokumentacji można stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że dokumentacje wspólnot będą gotowe w zakładanym terminie tj. koniec I kwartału 2020.

            Odbyło się spotkanie (w dniu 27.11) z projektantami wszystkich przedsięwzięć w ramach projektów gdzie był prezentowany pierwotny projekt przebudowy ul. Dworcowej i ul. Zaułek oraz prezentowane były wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych wśród mieszkańców i przedsiębiorców ul. Dworcowej a dotyczących tej przebudowy. W spotkaniu będą brali również udział: Z-ca Prezydenta Miasta Bytomia, Kierownik Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, Plastyk Miejski. Spotkanie ma na celu doprowadzenie do kompatybilności tych niezależnych przedsięwzięć.

            Prezydent powołał również Jacka Panasa na drugą kadencję do Komitetu Rewitalizacji. Co miesiąc jest narada Zespołu wdrożeniowego (dotyczy całego GPR) na którym przedstawiciel ZBM sp. z o. o. bierze udział referując stan prac w projektach za które jest odpowiedzialny.

            W grudniu 2019 roku zgłoszone projekty uzyskały pozytywną opinię Instytucji Zarządzającej (Urzędu Marszałkowskiego) potwierdzającą wykonalność projektów co było jednocześnie rekomendacją do ich zatwierdzenia. Jednocześnie rozpoczęty został proces aktualizacji fiszek, który w przypadku projektów realizowanych przez ZBM sp. z o. o. dotyczył:

- Projektu „Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - kwartał ulic: Głęboka, Matejki, Katowicka” - jeden z partnerów został usunięty tj. Wspólnota przy ul. Rostka 15 z uwagi, że oficyna która miała być rozebrana została sprzedana przez właściciela – Gminę Bytom. Również została skorygowana powierzchnia rewitalizacji gdyż jedna z działek okazała się własnością prywatną i nie można się było porozumieć z właścicielem. Została również skorygowana nazwa projektu poprzez usunięcie z tytułu ul. Rostka.

- Projektu „Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku”

- Zostały skorygowane kwoty na zagospodarowanie działek przy końcu ul. Zaułek poprzez przesunięcie środków finansowych z Projektu Mickiewicza. Dodatkowo rozwinięto cele społeczne w budynku Rycerska 1. Zmieniono również termin złożenia wniosku                         o dofinansowania.

- Projektu „Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza” - skorygowano projekt w zakresie przesuniętych środków przekazanych do Projektu Dworcowej. Zmieniono również termin złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku Projektu „Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - kwartał ulic: Głęboka, Matejki, Katowicka” należało również opracować Aneks do Umowy Partnerskiej w związku ze zmniejszeniem liczby partnerów, zmianą nazwy oraz numeracji partnerów.

            Zostały uruchomione podstrony internetowe poszczególnych projektów, gdzie na stronie ZBM w zakładce „Projekty” są linki do poszczególnych przedsięwzięć. Na podstronach są informacje ogólne o rewitalizacji podstawy prawne, mapki terenów rewitalizowanych galeria ze zdjęciami (obecnie tylko dla  projektów: Kolonii Zgorzelec i Kwartału) oraz przewidziana kategoria „ Do pobrania” gdzie będą umieszczane informacje dla oferentów usług i praca remontowo-budowlanych.

            Na początku stycznia przyjęte zostały przez Instytucję Zarządzającą (Urząd Marszałkowski) zaktualizowane projekty i rozpoczął się  procesu ich identyfikacji poprzez wpisywania ich do załącznika 4 „Lista projektów w trybie pozakonkursowym” do SZOOP RPO WSL 2014-2020. Jednocześnie dołączone zostały zalecenia do wypełniania wniosków o dofinansowanie.

Następnie opublikowany został załącznik 4 „Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego” do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z projektami uzupełniającymi do Gminnego Programu Operacyjnego. Bytom 2020+. Tym samym zakończony został proces identyfikacji projektów przez Instytucję Zarządzającą, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca opublikowała informację o uruchomieniu z dniem 3 lutego br. naborów na projekty.

W dniu 09.01.2020 odbyło się spotkanie Zespołu ds. wdrażania projektów wspólnot mieszkaniowych przy ul. Dworcowej i Mickiewicza z Zarządcami wspólnot biorącymi udział w projektach oraz spotkanie z administratorami wspólnot zarządzanych przez ZBM sp. z o. o. W trakcie spotkań poinformowano o aktualnym stanie fiszek projektowych złożonych do Urzędu Marszałkowskiego, przygotowaniu przez Urząd Miejski na nasz wniosek wytycznych w zakresie reklam i szyldów które zostały przekazane projektantom i zarządcom. Przedstawiono wykaz dokumentów będących załącznikami do wniosku o dofinansowanie oraz omówiono sposób ich wypełnienia. Zwrócono się z prośbą o sprawdzenie czy nie występują przypadki prowadzenia działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych. Przedstawiono propozycję zapisów wyłaniających wykonawców robót budowlano-remontowych (kryteria wyboru) z prośbą o przesłanie do 14 lutego uwag w tym zakresie.

Nikt z obcych Zarządców nie przedstawił swoich uwag w wymaganym i późniejszym terminie.

W związku z uruchomieniem naboru, dla projektu Kolonia Zgorzelec wyłoniono wykonawcę analiz studialnych niezbędnych dołączanych do wniosku oraz rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy analiz dla Projektu Kwartału. Obydwie procedury przeprowadzono zgodnie z zasadami zachowania konkurencyjności.

Wystąpiono do TAURON-u z wnioskiem o modernizację sieci energetycznych dla Kolonii Zgorzelec, bierzemy udział w spotkaniach dotyczących przebudowy ul. Dworcowej wraz z modernizacją linii przesyłowych i podłączeń gazowych.

            Na bieżąco przebiega współpraca z Zarządcami (wszystkie) informacje są im natychmiast przesyłane, przedstawicielami poszczególnych wspólnot (Partnerami w Projektach).

            Z chwilą otrzymania kosztorysów inwestorskich i po ich weryfikacji pod kątem zgodności wydatków jako kwalifikowalnych przekazujemy dane do administratorów celem podjęcia uchwał w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego.

Obecnie Urząd Miejski w porozumieniu z IZ wprowadził obowiązek miesięcznej sprawozdawczości w postaci „Metryczki Projektu” w zakresie przygotowań i realizacji projektu dla każdego z partnerów osobno.