Rewitalizacja

Stan realizacji projektów realizowanych przez ZBM-TBS sp. z o. o.

 

na dzień 30.12.2021.

 

Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza

Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, prace przez Wykonawców prowadzone są terminowo.

Obecnie prowadzone są prace wewnętrzne w klatce schodowej oficyny budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Mickiewicza 10, natomiast elewacja tylna budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Mickiewicza 12 została w całości docieplona oraz przygotowana do ułożenia wyprawy tynkarskiej, która zostanie wykonana w okresie wiosennym.

 

         

         

         

         

 


 

 

Stan realizacji projektów realizowanych przez ZBM-TBS sp. z o. o.

 

na dzień 07.12.2021.

 

Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza

 

 

Wszyscy wykonawcy, którzy wcześniej podpisali umowy na roboty remontowo-budowlane

przystąpili do robót

                           

 

 

Wyłoniony został  Inżynier Kontraktu : https://energopomiar.com/

oraz wykonawca w zakresie promocji projektu.

 

 

 Przykładowy wzór tablicy pamiątkowej

 


 

Stan realizacji projektów realizowanych przez ZBM-TBS sp. z o. o.

 

na dzień 23.08.2021.

 

Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza

 

     Do Urzędu Marszałkowskiego zostały przesłane wszystkie załączniki niezbędne

do podpisania umowy o dofinansowanie.

Postępowania na realizację trzech części robót remontowo-budowlanych

w budynkach wspólnot wyłoniły trzech wykonawców z których tylko jeden podpisał umowę,

natomiast dwóch wykonawców zrezygnowało tracąc wadium.

W dniu 23.08.2021r. wszczęto postępowanie na wyłonienie wykonawców brakujących części

z terminem składania ofert do dnia 10.09.2021r.

(dodatkowe informacje w zakładce ogłoszenia)

Trwa postępowanie na wyłonienie Inżyniera Kontraktu z terminem składania ofert

do dnia 27.08.2021r. (więcej informacji w zakładce ogłoszenia)

Miejski Zarząd Dróg i Mostów jest na końcowym etapie wyboru realizatorów

zagospodarowania zieleni.

Pozostaje do realizacji wszczęcie postępowania na usługi w zakresie promocji projektu.

 


 

Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu - okolice ulicy Mickiewicza.

Zakład Budynków Miejskich sp. z o. o. prowadzi całość projektu jako Lider Projektu
z upoważnienia wspólnot mieszkaniowych, które są Partnerami tj.

 1. Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 5;
 2. Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 10;
 3. Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 11/ Orląt Lwowskich 7;
 4. Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 12;
 5. Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 16;
 6. Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 18/Orląt Lwowskich 5a;
 7. Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 19;
 8. Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 21;
 9. Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 23;
 10. Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 38/ Powst. Śl. 5;
 11. Gmina Bytom (Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej)

Projekt jest finansowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10 Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie: 10.3 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych, Poddziałanie:10.3. 4 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych-OSI.

Przedmiotem projektu jest remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych przy Mickiewicza 5, 10, 11/Orląt Lwowskich 7, Mickiewicza 12, 16, 18/Orląt Lwowskich 5a, Mickiewicza 19, 21, 23, 38/ Powstańców Śląskich 5 (w tym takich jak: klatki schodowe, elewacje, dachy, instalacje, stolarka, bramy wjazdowe na podwórka), a także zagospodarowanie przestrzeni:

 • przynależnych do wspólnot mieszkaniowych Mickiewicza 5, 10, 11/Orląt Lwowskich 7, Mickiewicza 12, 16, 18/ Orląt Lwowskich 5a , Mickiewicza 19, 21, 23, 38/Powstańców Śląskich 5;
 • działek gminnych przy ul. Mickiewicza 21,23, pasów zieleni po obu stronach ulicy Mickiewicza oraz częściowo działki przy Szkole Podstawowej nr 46 (działka nr 343/1).

Dodatkowo w jednym z lokalu zostanie utworzona świetlica, a do utrzymania zieleni zapewniony system retencji wody deszczowej.

Przewiduje się następujące funkcje świetlicy:

 • otwarte miejsce spotkań codziennych dla mieszkańców - forma kawiarenki dla dorosłych oraz świetlicy dla dzieci,
 • miejsce spotkań tematycznych - cyklicznych związanych z tematyką dotyczącą mieszkańców i ich problemów,
 • przestrzeń warsztatowa dla różnych grup społecznych - szkolenia i warsztaty,
 • miejsce działań kulturalnych.

W podobszarze zidentyfikowano następujące problemy, do których rozwiązania przyczyni się realizacja niniejszego projektu:

 •  niski poziom atrakcyjności inwestycyjnej,
 •  zły stan i standard budynków komunalnych,
 •  zły stan techniczny i zaniedbana przestrzeń wspólna.

Wdrożenie projektu pozwoli ponadto na osiągnięcie następujących celów:

 •  pogłębienie spójności społecznej i ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych,
 •  zapewnienie odpowiadającej współczesnym standardom cywilizacyjnym jakości zabudowy na obszarach  rewitalizowanych oraz wzrost odpowiedzialności mieszkańców za istniejący zasób mieszkaniowy,
 •  zawiązanie partnerstwa władz miasta i społeczności lokalnych w podnoszeniu jakości i ochronie walorów przestrzeni publicznych,
 •  podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców wzmacniane przez dobre relacje międzysąsiedzkie i odpowiedzialność mieszkańców za innych członków społeczności lokalnej.
 •  Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 1,18 ha (11 774 m2).

Z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie zakłada prowadzenie prac budowlanych w budynkach mieszkalnych wraz z otoczeniem, wartość wskaźnika rozumiana jest jako całkowita powierzchnia działek, na których prowadzona będzie interwencja w ramach projektu (rozumiana jako remont/modernizacja części wspólnych budynków mieszkalnych oraz zagospodarowywanie przestrzeni publicznych i półpublicznych wokół budynków poddanych pracom w ramach projektu). Ponadto w ramach wskaźnika ujęto powierzchnię działek wzdłuż ulicy Mickiewicza oraz powierzchnię działek przy Szkole Podstawowej – tam gdzie prowadzona będzie interwencja projektowa.

 •  Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 10 szt.

Pracami będzie objętych 10 budynków zorganizowanych w ramach wspólnot mieszkaniowych. Powierzchnia zabudowy budynkami mieszkalnymi wynosi 4309 m2.

 •  Ludność mieszkająca na obszarze objętym rewitalizacją: 11 601 osób

Wartość projektu : 7,52 mln zł.

Projekt jest komplementarny z szeregiem innych przedsięwzięć realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.