Ułatwienia dostępu

Strona główna

Projekt: Rewitalizacja podobszaru 13 w Bytomiu – okolice ulicy Mickiewicza

Celem głównym projektu jest  zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny.

 Cele ogólne projektu to:

-stworzenie warunków pracy środowiskowej,

-zwiększenie aktywności i samodzielności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

-umożliwienie pełnienia ról społecznych wśród osób wykluczonych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem

-zahamowanie negatywnych procesów społecznych

-poprawa jakości kapitału społecznego.

Przedmiotem projektu jest remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych przy Mickiewicza 5, 10, 11/Orląt Lwowskich 7, Mickiewicza 12, 16, 18/Orląt Lwowskich 5a, Mickiewicza 19, 21, 23, 38/ Powstańców Śląskich 5 (w tym takich jak: klatki schodowe, elewacje, dachy, instalacje, stolarka, bramy wjazdowe na podwórka), a także zagospodarowanie przestrzeni:

- przynależnych do wspólnot mieszkaniowych Mickiewicza 5, 10, 11/Orląt Lwowskich 7, Mickiewicza 12, 16, 18/ Orląt Lwowskich 5a , Mickiewicza 19, 21, 23, 38/Powstańców Śląskich 5;

- działek gminnych przy ul. Mickiewicza 21,23, pasów zieleni po obu stronach ulicy Mickiewicza oraz częściowo działki przy Szkole Podstawowej nr 46 (działka nr 343/1).

Dodatkowo w jednym z lokalu zostanie utworzona świetlica, a do utrzymania zieleni zapewniony system retencji wody deszczowej.

Przewiduje się następujące funkcje świetlicy:

- otwarte miejsce spotkań codziennych dla mieszkańców - forma kawiarenki dla dorosłych oraz świetlicy dla dzieci,

-  miejsce spotkań tematycznych - cyklicznych związanych z tematyką dotyczącą mieszkańców i ich problemów,

-  przestrzeń warsztatowa dla różnych grup społecznych - szkolenia i warsztaty,

-   miejsce działań kulturalnych.

 Efekty realizacji projektu to:

  • Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 13 szt.
  • Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich: 11 601 osoby
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 3 szt.
  • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 1,18 ha ( 11 774 m kw. )
  • Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury: 11 601 osób

 Wartość projektu: 10 163 705,89 zł ( wg złożonego arkusza zmian )

Dofinansowanie:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 8 639 150,01 zł ( wg złożonego arkusza zmian )